Anatomi ve Kinesiyolojinin Temel Prensipleri 1

Kinetik

Kinesiyoloji, İnsan hareketlerinin mekaniğinin incelenmesinin yanı sıra kasları, eklemleri ve iskelet yapılarını ve bunların harekete katılımını değerlendirir.

Anatomik Duruş, Vücut dik, ayaklar normal açıklıkta (leğen kemiği hizasında) ve birbirine paralel, baş dik, yüz karşıya dönük, kollar iki yanda sarkık ve avuç içleri ileriye bakacak şekilde, parmaklar vücudun yan tarafında ve aşağı doğru olan duruşa anatomik duruş denir.

Osteokinematik

Birbirine dik açılarla üç hayalî düzlem vücudu böler ve vücut bölümlerinin hareket eksenlerini tanımlar.

Hareket düzlemler;

Sagital düzlem: Vücudu önden arkaya doğru dik kesen düzlemdir.

Transvers ya da Horizontal düzlem: Yere paralel, vücudu enine kesen düzlemlerdir. Vücudu alt ve üst olmak üzere iki parçaya böler.

Frontal ya da koronal düzlem: Sağdan-sola ya da soldan-sağa, vücudu kesen düzlemdir.

Hareket eksenleri;

Anteriorposterior Eksen: Önden arkaya doğru uzanan eksendir.

Mediolateral Eksen: Lateralden mediale doğru yani soldan sağa veya tam tersi uzanan eksendir.

Vertikal Eksen: Yukarıdan aşağı doğru, dikey olarak uzanan eksendir.

Temel Osteokinematik Hareketler;

Fleksiyon; İki kemik arasındaki açının küçülmesidir.

Ekstansiyon; İki kemik arasındaki açısının büyümesidir.

Pronasyon; ön kol rotasyonu sonucunda avucun arkaya bakmasıdır.

Supinasyon; ön kol rotasyonu sonucunda avuç içinin anteriora bakmasıdır.

Abdüksiyon; orta hattan uzaklaşma.

Addüksiyon; orta hatta yakınlaşma

Rotasyon; Vertikal eksen etrafında yapılan dönme hareketi rotasyonur.

Sirkümdiksiyon: Bir nokta etrafında yapılan dairesel dönme hareketi

Elevasyon: Frontal düzlemde scapulanın yukarı doğru kalkmasını tanımlar.

Depresyon: Frontal düzlemde skapulanın aşağı doğru inmesini tanımlar.

Retraksiyon: Frontal düzlemde skapulanın omurgaya doğru hareketini tanımlar.

Protraksiyon: Frontal düzlemde skapulanın omurgadan uzağa hareketini tanımlar.

Yukarı Rotasyon: Skapulanın inferior kenarının laterale ve superior yönde dönmesidir.

Aşağı Rotasyon: Skapulanın inferior kenarının medial ve inferior yönde dönmesidir.

Öne Eğilme: Skapulanın sagital düzlemde öne doğru eğilmesidir.

Arkaya Eğilme: Skapulanın sagital düzlemde geriye eğilmesidir.

Radyal Deviasyon: Elin anatomik duruşta lateral yöndeki hareketi.

Ulnar Deviasyon: Elin anatomik duruşta medial yöndeki hareketi.

Dorsifleksiyon: Ayağı yukarı kaldırma hareketi.

Plantar Fleksiyon: Ayağı aşağı itme hareketi

İnversiyon: Ayağın frontal düzlemde tabanının mediale dönmesi, eversiyon tam tersi.

Eversiyon: Ayak orta hattan uzaklaşır.

Artrokinematik, eklemlerin yüzeyleri arasında meydana gelen hareket anlamına gelir.

Eklem yüzeyleri arasındaki temel hareketler; doğrusal ve açısal hareket paternlerinden sorumlu olan eklemler özelliklerine ve tiplerine göre çeşitlilik gösterir. Eklemler kinematik açıdan kayma, yuvarlanma ve dönme olmak üzere üç temel grupta incelenir. bu hareketler fleksiyonekstansiyon, abdüksiyon-addüksiyon ve rotasyon hareketlerini ortaya çıkarmaktadırlar.